SEARCH

Amennyiben Ön a Xantos Mobil Masszázs & SPA Kft. (továbbiakban: XMM Kft.) webáruházának Megrendelője és/vagy Vásárlója úgy kérjük, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF).

A megrendeléssel egyidejűleg a Megrendelő és/vagy Vásárló nyilatkozik arról, hogy az ÁSZF szabályait és a megrendelőre vonatkozó kötelezettségeit elolvasta és elfogadta.

Az ÁSZF célja, hogy részletesen szabályozza a XMM Kft. webshop felületén történő megrendelési és vásárlási feltételeket, a Szolgáltató és a Megrendelő szerződéses jogait és kötelezettségeit és egyéb, a webáruház-szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdéseket illetően a mindenkor hatályos magyar jogszabályokat tekintjük irányadónak, így különösen:

  • az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII tv.,
  • az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv.,
  • a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet;
  • rendelkezései külön kikötés nélkül is irányadóak.
  • az 2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: új Ptk.).

Szerződő felek:

Jelen Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltató; Xantos Mobil Masszázs Kft. (székhelye: 2861 Bakonysárkány, Vasút sor 2.; cégjegyzékszáma: 11-09-024370; adószáma: 14819265-2-11; képviselője: Szántó Tibor) és az XMM webáruházának elektronikus szolgáltatásait igénybevevő természetes vagy jogi személy, továbbiakban Megrendelő vagy Vásárló jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

1. Az ÁSZF legfontosabb feltételei:

Időbeli feltételek:

Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg a Szolgáltató biztosítja a webáruházának szolgáltatásait. Jelen ÁSZF a Szolgáltató által a webáruház honlapján nyilvánosságra hozatalától, (annak közzétételétől) hatályos, és annak Szolgáltató általi visszavonásáig, avagy az ÁSZF következő módosításáig érvényes.

Területi feltételek:

A jelen ÁSZF alapján a Szolgáltató a webáruház-szolgáltatást kizárólag  Magyarország területére irányuló szolgáltatásként nyújtja és kizárólag a webshop internetes oldalán keresztül leadott, szállítási címként Magyarország területére címzett megrendeléseket fogadja el. Magyarország területén kívüli postai, illetve egyéb címre történő szállítás lehetőségét a Szolgáltató csak előzetes egyeztetés után biztosítja.

Vásárlási feltételek

Megrendelés

A megrendelések leadása az XMM Weboldalán, kizárólag elektronikus úton lehetséges.
A termék vagy szolgáltatás ára bruttó vételár, amely az általános forgalmi adót is tartalmazza, viszont a házhozszállítás díját nem.

Amennyiben valamely termék ára minden gondosság ellenére hibásan kerül feltüntetésre, akkor Szolgáltató nem köteles a megrendelt terméket hibás áron szállítani, hanem a Megrendelő tájékoztatása mellett felajánlja a helyes áron történő kiszállítást. Amennyiben a megrendelőnek ez nem megfelelő visszavonhatja megrendelését.

A termékekhez tartozó termékleírások nagyobb részét a gyártók bocsátották rendelkezésre, illetve kisebb részben a csomagolásról és egyéb, mások által is elérhető, nyilvános forrásokból származnak. Ezek pontatlanságáért felelősséget a Szolgáltató nem vállal.

A Megrendelőnek kötelessége megvizsgálnia azt, hogy a termék a saját felhasználási céljainak és az egészségügyi állapotának megfelel-e.

Az át nem vett, vagy visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítási díj a megrendelőt terheli.

Fizetési Feltételek

Megrendelő a vásárolt áru és szolgáltatás ellenértékét elektronikus úton (közvetlen banki átutalással) a megrendelés leadása után, vagy a Futárszolgálat munkatársának az áru átvételekor készpénzben egyenlítheti ki, mely során a munkatársunk köteles bizonylatot adni a megvásárolt termék/termékek után. Amennyiben a megrendelés átvételét a Megrendelő megtagadja úgy a Szolgáltató fenntartha a jogot, hogy a Megrendelő esetleges regisztrációját és további megrendeléseit megszüntesse. Sikertelen kézbesítés esetén a Szolgáltató a megrendelést érvénytelennek nyílvánítja és törli.

Elállási jog

Az Ügyfél a szerződéstől az áru átvételét követő 14, azaz tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat a 45/2014. (II.26.)

Elállás esetén a terméket sértetlen – külső sérelmi nyomoktól, használattól mentes – állapotban a Megrendelő nevének feltüntetésével Megrendelő saját költségén kell a Szolgáltató címére (2861 Bakonysárkány, Vasút sor 2.) visszajuttatnia. Elállás esetén a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni a Vásárlónak az emelt díjú fuvarozásból eredő többletköltségeket.

Szolgáltató a Megrendelő által kifizetett vételárat az elállást követő harminc napon belül visszatéríti, amennyiben a fogyasztó sérülésmentesen és épségben visszaszolgáltatta a terméket a Szolgáltató számára.

Elállás esetén a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni az Ügyfélnek az emelt díjú fuvarozásból eredő többletköltségeket.

Az itt nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.5.) számú kormányrendelet szabályai az irányadóak.

Szavatosság

A Szolgáltató a megrendelt termékekre szavatosságot vállal. A Szolgáltató szavatossági és jótállási felelősségére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályai irányadóak. Hibás teljesítés esetén a megrendelést az új Ptk. 6:159. § meghatározott szavatossági sorrend szerint Szolgáltató: – elsősorban kicseréli –, ha a cserére nincs mód, úgy Megrendelő választása szerint árengedményt ad, vagy Megrendelő a megrendeléstől elállhat, és kérheti a megrendelt termékért kifizetett összeg visszatérítését. Hibás teljesítés esetén a szavatossági jogok érvényesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.

Adatvédelem

A Szolgáltató az esetleges regisztráció során megadott személyes adatokat az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott feltételek szerint kezeli. Ennek megfelelően a regisztráció során megadott személyes adatok kezelésére a Megrendelők előzetes tájékoztatáson alapuló, önkéntes, kifejezett hozzájárulása alapján kerül sor. A Szolgáltató a Megrendelő személyes adatait harmadik személynek nem adja át, de mivel a jelenlegi körülmények között világszerte az interneten keresztül történő adatátvitel jelentős része titkosítás nélkül zajlik, így Szolgáltató nem vállalhat garanciát arra, hogy az adatok szerverre való elküldése során az adatokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá.

A Szolgáltató az adatokat kizárólag a Webshop szolgáltatásának igénybevételéhez kapcsolódó megrendelési célra használja fel, illetve a Megrendelő kifejezett hozzájárulásával a Szolgáltató saját promóciós vagy elektronikus reklám kampányainak keretében küldött hírlevél szolgáltatáshoz. A regisztrációnál megadott személyes adatokat az Ügyfél bármikor módosíthatja vagy törölheti.

A Xantos Mobil Masszázs Kft., mint Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy az ÁSZF tartalmát részben vagy egészben bármikor módosítsa.

xmm_logó ÁSZF

Felhívjuk kedves vásárlóink figyelmét, hogy vitás ügyek rendezése érdekében békéltető testülethez is fordulhat panaszával. A Xantos Mobil Masszázs Kft. székhelye szerint illetékes békéltető testület adatai:

Budapesti Békéltető Testület
Székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf. 10.
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Telefon: 06 (1) 488 21 31, Fax: 06 (1) 488 21 86

Back to Top